Confirm Orderalexdexadmin

แจ้งชำระเงินแล้ว/ Notify us of a recent payment

แบบฟอร์มด้านล่างนี้จะอำนวยความสะดวกในการแจ้งให้เราทราบว่า คุณได้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการเข้ามาแล้ว เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ข้อมูลที่คุณต้องเตรียมมีดังนี้

  • หมายเลขรายการสั่งซื้อ (ปรากฎอยู่ในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ)
  • วันที่ชำระเงิน ช่องทาง และยอดเงิน
  • อีเมลของคุณ

*กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าก่อน ถึงจะสามารถทำรายการแจ้งชำระเงินแล้ว

โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้